• bootstrap slider
  • 6


- Se enwa ero tinso eyin di oromodiye ?
- Ani ona abayo fun yin:
- Se eti ro iye ina ijoba tema lo teba fe pa eyin oromodiye?
- Epo robi litasi melo le nilo lati rosi ero imuna wa yin lati fi lo ero tinso eyin di oromodie?
- Pelu iriri yin ipa melo leni nlo lati so eyin di oromodiye nipa lilo epo robi ati ina monamona ijoba Epo robi litasi melo le nilo lati rosi ero imuna wa yin lati fi lo ero tinso eyin di oromodie?
- Egagbe nipa ero onigi ati onirin tinso eyin di oromodiye, awon iyen manje ina ijoba pupo ju.
- Ero tuntun wa ta sese gbejade yio fun yin laye lati le din owo ninan yi ku ati latile .
Fun igba akoko atigbe ero tin so eyin di oromodiye jade.