• bootstrap slider
  • 6

  عيب يابی عمومی دستگاه جوجه کشیچنانچه جوجه ها يک يا چند روز زودتر سر از تخم درآورند و حاصل جوجه کشی از تخم های نطفه دار ناچيز و کم باشد ، بنابراين درجه حرارت يک تا يک و نيم درجه گرمتر از حد معمول است . اگر تخم ها يک يا چند روز ديرتر شکسته و يا جوجه ها يک يا چند روز ديرتر سر از تخم درآورند و حاصل جوجه کشی از تخم های نطفه دار کم و ناچيز بود ، بنابراين درجه حرارت يک تا يک و نيم درجه سردتر از حد معمول بوده است . اگر تخم های نطفه دار در همان روز موعود و در تاريخ معين شکسته و جوجه ها سر از تخم بيرون آورند اما نتيجه جوجه کشی کم و ناچيز بود بنابراين احتمالا بايد رطوبت دستگاه را تنظيم نمود .عيب علت راه حل
هنگام نطفه سنجی اوليه که به کمک نطفه سنج انجام می پذيرد ، مشحص شود که تخم ها بسيار شفاف و بدون رگه های خونی است ، چه بايد کرد . 1- تخم ها نابارور هستند و يا نطفه ندارند .
2- تخم های چيده شده در دستگاه يا بسيار کثيف بوده اند و يا عمر آنها بيشتر از 7 روز می باشد .
3- جنين يک يا دو روز قبل از جوجه کشی و يا بعد از آن مرده است .
1- تخم ها بدون نطفه نبوده و يا نطفه آنها ضعيف نباشد .
2- سن تخم ها نبايد بيشتر از 14 روز باشد .
3- ابتدا دمای دستگاه کنترل شود .
هنگام نطفه سنجی توسط نطفه سنج مشخص شود که اغلب تخم ها دارای رگه های خونی نازک می باشند ، چه بايد کرد . 1- دمای دستگاه قبل و يا بعد از تنظيم دستگاه نامناسب باشد .
2- دستگاه به درستی کنترل نشده باشد .
1- تخم ها را بايدبه گونه ای قرار داد که قسمت باريک آنها در پائين قرار گيرد.
2- دمای دستگاه جوجه کشی کنترل شود .
چنانچه خروجی دستگاه ، تعداد زيادی جوجه مرده نارس باشد چه بايد کرد . 1- دمای دستگاه نامناسب است .
2- چرخش تخم ها در دستگاه درست نباشد و يا اصلا چرخش نداشته باشند .
3- اکسيژن موجود در دستگاه کافی نيست .
4- تغذيه و پرورش مرغ مادر مناسب نبوده است .
1- بايد درجه حرارت دستگاه به صورت مناسب تنظيم شود .
2- تخم ها بايد حداقل يک بار در روز و يا چند مرتبه در روز چرخانده شوند .
3- تهويه کامل لازم است و هرگز جريان هوای تازه را قطع گردد .
اغلب جوجه ها به طور کامل در پوسته شکل گرفته اند و تنها برخی از آنها يک يا چند روز زودتر سر از تخم بيرون می آورند ، چه بايد کرد . 1- تنظيمات دمای دستگاه جوجه کشی يک الی يک و نيم درجه سانتی گراد بالا بوده است و يا به عبارتی گرم است . 1- دما را برای جوجه کشی بعدی در همان مکان و روی همان ترمومتر کمی کاهش دهيد .
اغلب جوجه ها به طور کامل در پوسته شکل گرفته اند و تنها برخی از آنها يک يا چند روز ديرتر سر از تخم بيرون می آورند ، چه بايد کرد . 1- تنظيمات دمای دستگاه جوجه کشی يک الی يک و نيم درجه سانتی گراد پائين بوده است . (سرد است ). 1- دما را برای جوجه کشی بعدی در همان مکان و روی همان ترمومتر اندکی افزايش دهيد .
اغلب جوجه ها به طور کامل در پوسته شکل گرفته اند و تنها برخی در همان تاريخ مقرر و روز موعود تخم را شکسته يا سر از تخم در می آورند ، چه بايد کرد . 1- ميزان رطوبت در دستگاه مناسب نبوده است .
2- درحين فرآيند جوجه کشی ، مکررا درب دستگاه باز شده است .
3- اکسيژن موجود در دستگاه کافی نبوده است.
1- کيسه هوای تخم ها را چک کنيد . اگر کيسه هوا بسيار بزرگ است رطوبت را افزايش دهيد و اگر کيسه هوا بسيار کوچک است ميزان رطوبت را کاهش دهيد .
2- برای تعيين رطوبت دقيق و تعيين کاهش وزن مناسب از مقياس گرم استفاده کنيد . وزن اغلب تخم ها بايد 13% کاهش يافته باشد .
جوجه ها به طور کامل شکل گرفته اند اما هيچ کدام سر از تخم در نياورده اند ، چه بايد کرد . 1- دمای تنظيم شده دستگاه بسيار بالا بوده است .
2- در زمان جوجه کشی دما به صورت ناگهانی و طولانی مدت تغيير کرده است .
3- اکسيژن کافی وجود نداشته است .
1-کنترل نماييد که دماسنج و ترموستات هر دو سالم باشند .
2- کنترل نماييد که دستگاه برای انواع تخم ها درست کار می کند .
3- کنترل نماييد که دريچه های هوا مسدود نشده باشند .


به توصيه های ما توجه کنيد
نطفه و جوجه داخل تخم بسيار حساس بوده و در برابر تغييرات دما و رطوبت توانايی نداشته و می ميرند، لذا ضمن توجه به توصيه بالا به نکات ذيل توجه ويژه داشته باشيد.
- همه ابزارهای برقی خصوصيت های ويژه خود را دارند، در صورتی که مبتدی هستيد و تجربه کافی برای کار با دستگاه را نداريد، توصيه می شود برای اولين مرتبه از تخم پرندگان زينتی و گران قيمت استفاده ننموده و کليه راک ها را پر نکنيد، با چند تخم مرغ ارزان قيمت عمليات جوجه کشی را انجام دهيد تا تجربه های لازم را کسب نمائيد .فروشنده و توليد کننده مسئوليتی را در خصوص ضرر و زيان احتمالی وارده به شما نمی پذيرند .
-جوجه کشی ناموفق می تواند به دليل تخم های نابارور يا صدمات وارده به نطفه باشد. هر کدام از اين شرايط می توانند توسط تست نطفه سنجی تشخيص داده شوند.
- مرگ نطفه ها معمولا در دو محدوده زمانی جوجه کشی رخ ميدهد: در طول 3 روز اول جوجه کشی و در طول 3 روز آخر قبل از خروج جوجه ها از تخم. مرگ زودرس نطفه ها در حين شکل گيری اندام های نطفه اتفاق می افتد. مرگ قبل از خروج جوجه در طول انتقال بين زندگی در تخم و زندگی در خارج از تخم رخ ميدهد. مانند جوجه هايی که برای از تخم در آمدن موقعيت نامناسبی دارند و يا برای تنفس هوازی مشکل دارند. بعضی مواقع کنترل رطوبت می تواند اين مشکلات را رفع کند. جوجه های تکامل يافته درون تخم خصوصيات ويژه ای دارند: معمولا سر در زير بال راست قرار دارد و کيسه هوايی به اندازه کافی بزرگ است تا جوجه بتواند در موقعيت مناسبی برای خروج از تخم قرار گيرد.
به موقعيت نوک و بال ها و پاها توجه کنيد و تمام ناهنجاری ها را يادداشت کرده و تجزيه و تحليل کنيد تا اگر فرآيند هچری به دليل نابارور بودن يا مشکلات محيطی ناموفق بود با تغيير عوامل موثر در فرآيند بتوان مشکلات را رفع کرد.


دلايل احتمالی مشکلات فرآيند هچری


مشکل به وجود آمده دلايل بروز مشکل
ترک خوردن تخم ها 1-تخم های آلوده 2- تخم های که با روش های غلط تميز شده اند 3-آلوده بودن دستگاه جوجه کشی
عدم تشکيل نطفه 1- تخم های نابارور 2- روش های جابجايی اشتباه 3- دما بسيار بالا در دستگاه 4- دمای بسيار پائين در دستگاه 5- انبار کردن تخم ها برای مدت بسيار طولانی 6-انبار کردن تخم ها با روش های اشتباه 7- بيماری ها
مرگ زودرس نطفه 1- تخم های پير 2- دمای بسيار بالا در دستگاه 3-دمای بسيار پائين در دستگاه
مرگ نطفه در هفته دوم 1- دمای بالا در دستگاه 2- دمای پائين در دستگاه 3-مشکلات سيستم الکتريکی دستگاه 4- نچرخيدن تخم 5- عفونت
کوچک بودن کيسه هوايی 1- بالا بودن رطوبت
بزرگ بودن کيسه هوايی 1- پائين بودن رطوبت
بيرون آمدن جوجه ها زودتر از موعد و جوجه های بسيار کوچک 1- تخم های کوچک 2- دمای بسيار بالا 3-رطوبت بسيار پائين
بيرون آمدن جوجه ها ديرتر از موعد 1- تخم های بزرگ 2- تخم های پير 3-دمای بسيار پائين 4- رطوبت بسيار بالا
مرگ جوجه ها بعد از شکستن پوسته تخم 1- نچرخيدن تخم ها در 2 هفته اول 2- تخم های با پوسته نازک 3-دمای نامناسب در طول جوجه کشی 4- دمای بسيار بالا 5-رطوبت بسيار بالا يا پائين در طول جوجه کشی
پاهای بد فرم در جوجه ها 1- دمای نامناسب در طول جوجه کشی 2- رطوبت نامناسب در طول جوجه کشی 3- آسيب ديدن پاها در طی فرآينده هچری
جوجه های ضعيف 1- دمای بسيار بالا يا پائين 2- تخم های پير 3- تهويه ضعيف
مشکلات تنفسی 1- بيماری ها 2- برئنشبت

  عيب يابی تخصصی دستگاه جوجه کشی

  دستگاه جوجه کشی مینیعيب يابی تخصصی دستگاه جوجه کشی مینی کاکس جنسیس


سوال پاسخ
ترموستات دما حرف E را نشان می دهد سنسور قطع شده است
سیستم چرخش متوقف شده است 1- دست خود را روی موتور بگذارید باید گرم باشد و لرزش داشته باشد.
2- اگر موتور کار می کند چک کنید شفت نشکسته باشد یا هرز نشده باشد
3- اگر موتور کار نمی کند کانورتور سوخته است
فن دستگاه کار نمی کند 1- سیم فن جدا شده است
2- فن سوخته است
فن صدا می دهد تمیز شود و روغن کاری شود
رطوبت دستگاه بالا نمی آید سرعت فن کم شده است
دما بالا نمی آید 1- تنظیمات دستکاری شده است
2- آدابتور نیمسوز شده است
3- سیم المنت قطع شده است

  دستگاه جوجه کشی گلدن وتوینعيب يابی تخصصی دستگاه جوجه کشی گلدن و توین


سوال پاسخ
کنترلر دما حرف E نشان می دهد سنسور دما قطع شده است
کنترلر رطوبت حرف Eنشان می دهد سنسور رطوبت قطع شده است
دما بالا نمی آید 1 - سیم المنت قطع شده است ( به فیلم های تعمیرات مراجعه شود)
2 - آدابتور نیمسوز شده است
3 - تنظیمات بهم خورده است
تنظیمات بهم خورده است با فشار دادن همزمان + و- ری استارت میشود
دما خیلی بالا آمده است 1 - فن از کار افتاده است
2 - تنظیمات بهم خورده است
طبقات نمی چرخد 1 - شفت موتور از جای خود خارج شده است
2 - شفت موتور شکسته است
3 - کانورتور سوخته است: در صورتی که کانورتور سوخته باشد چراغ قرمز رنگ سیگنال خاموش می شود
رطوبت بالا نمی آید سرعت فن کم شده است
رطوبت بیش از حد بالاست فقط در شیار میانی آب ریخته شود
ترموستات خاموش و روشن می شود 1 - آدابتور نیمسوز شده است
2 - فیش برق روی در خراب شده است

  دستگاه جوجه کشی گرین ، گالا ، مگا ، یونیعيب يابی تخصصی دستگاه جوجه کشی گرین ، گالا ، مگا ، یونی


سوال پاسخ
کنترلر دیجیتال دما حرف L را نشان می دهد سنسور دمای آن قطع شده است
کنترلر دیجیتال رطوبت حرف H را نشان می دهد 1 - سنسور یو اس بی آن قطع شده است
2 - رطوبت داخل دستگاه بسیار بالا هست
چراغ همه سیگنال های موتور یا بعضی از آنها خاموش است کانوتور سوخته است
چراغ سیگنال روشن است اما موتور خیلی داغ است و نمی چرخد کانوتور داخل پاور سوخته است
چراغ سیگنال روشن است موتور لرزش دارد اما شانه نمی چرخد شفت موتور شکسته یا از جای خود خارج شده است
رطوبت ساز کار نمی کند 1 -آب دستگاه کم است
2 -تنطیمات رطوبت بهم خورده است
دمای دستگاه بالا نمی آید 1 - پاورگارد خراب شده است
2 - سیم پشت ترموستات از جای خود جدا شده است
پاور برق دستگاه خیلی داغ شده است فن آن از کار افتاده است
دمای دستگاه خیلی بالا رفته است بلاور کار نمی کند
رطوبت بیش از حد بالا می رود دریچه های سقف بسته است